Blue Chili Creative is een internetbureau dat creatieve en resultaatgerichte internetconcepten maakt. We werken helder, efficiënt en zijn vol energie.

Algemene Voorwaarden

 

Eénmansbedrijf Blue Chili Creative gevestigd te Rotterdam, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Regio Rotterdam op 21 augustus 2002.

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes van Blue Chili Creative gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24336185, hierna te noemen “Blue Chili”.

1.2. De toepasselijkheid van algemene dan wel specifieke (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk door Blue Chili van de hand gewezen.

1.3. Alle door Blue Chili gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt.

1.4. De overeenkomst tussen Blue Chili en opdrachtgever komt tot stand door integrale aanvaarding van de offerte door opdrachtgever. Aanvaarding vindt plaats door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging of tekenpagina van de offerte door opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.5. Bij een afwijkende aanvaarding van een offerte houdt Blue Chili zich het recht voor een nieuwe offerte uit te brengen welke in de plaats treedt van de vorige offerte, in die zin dat de oude offerte –indien en voorzover dat al niet het geval was- haar geldigheid verliest. De nieuwe offerte kan door opdrachtgever worden aanvaard op eenzelfde wijze als hiervoor vermeld.

1.6. Het feitelijk beginnen met uitvoeren van de overeenkomst aan de zijde van de Opdrachtgever, daaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, het betalen van facturen zoals gestuurd door Blue Chili, geldt als aanvaarding van onderhavige voorwaarden.

Artikel 2. Samenwerking en levering

2.1. Opdrachtgever verbindt zich jegens Blue Chili om de leveringen in overeenstemming met de overeenkomst te aanvaarden en de voorziene medewerking te verlenen.

2.2. Opdrachtgever dient Blue Chili tijdig en kosteloos te voorzien van alle informatie en gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder in elk geval begrepen technische gegevens, applicaties, bestanden, documentatie, testgegevens, werkbeschrijvingen en/of overige relevante informatie. Opdrachtgever staat in voor, en garandeert de juistheid van die hiervoor bedoelde gegevens. Opdrachtgever is voorts verantwoordelijk voor, en aanvaardt het risico van, mogelijke problemen en/of aanspraken voortvloeiende uit de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid en consistentie van al dergelijke door opdrachtgever verstrekte gegevens, materialen en informatie.

2.3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet-tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking wordt gesteld aan Blue Chili of indien opdrachtgever en/of haar leveranciers op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet respectievelijk voldoen, daaronder mede begrepen maar niet uitsluitend het niet afdoende meewerken en/of inzetten, heeft Blue Chili het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden kan worden. Blue Chili is voorts gerechtigd om de in dit verband extra gemaakte kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.

2.4. Alle door Blue Chili opgegeven, of op enig moment op te geven, leveringstermijnen gelden altijd bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Derhalve kunnen de indicaties van leveringstermijnen op geen enkele wijze een toerekenbare tekortkoming van de kant van Blue Chili tot gevolg hebben, noch is de opdrachtgever in enig geval gerechtigd aanspraak te maken op enige schadevergoeding.

2.5. Indicaties van leveringstermijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en tijdige aanlevering van materialen, documenten en/of werkinstructies. Indien vertraging ontstaat tengevolge van wijzigingen in genoemde omstandigheden en/of tengevolge van niet tijdige levering van materialen, documenten  en/of werkinstructies van leveranciers waarvan Blue Chili en/of opdrachtgever zich bedient, wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd en/of vervalt deze. Dit zonder dat het recht van Blue Chili vervalt zoals in vorige lid van dit artikel is uiteengezet.

2.6. Indien vertraging is te wijten aan een handelen of nalaten van opdrachtgever en/of haar leveranciers, bijvoorbeeld het onvoldoende verlenen van medewerking (daaronder mede begrepen het beantwoorden van vragen), dient opdrachtgever de eventuele leegloopuren van de werknemers van Blue Chili te vergoeden, dit op eerste verzoek van Blue Chili.

Artikel 3. Prijzen  en tarieven, facturering en betaling

3.1. Alle prijzen en tarieven zijn aangegeven in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief overige van overheidswege opgelegde heffingen.

3.2. Voor uitvoering van diensten of andere werkzaamheden buiten werkuren geldt een toeslag welke wordt vastgelegd in de overeenkomst, of bij gebreke waarvan, deze later wordt overeengekomen.

3.3. Levering van extra (functionaliteit van de) programmatuur, extra functionaliteit en/of uitvoering van extra diensten en/of eventuele zaken waarvan opdrachtgever heeft verondersteld dat het onderdeel uitmaakte van de overeenkomst, danwel zaken die op basis van voortschrijdend inzicht door opdrachtgever gewenst zijn, echter welke niet schriftelijk bij de oorspronkelijke opdrachtverlening zijn voorzien of overeengekomen, gelden als meerwerk en zullen na melding daarvan door Blue Chili na goedkeuring van opdrachtgever aan opdrachtgever worden geleverd c.q. uitgevoerd conform de op dat moment daarvoor geldende tarieven van Blue Chili. Opdrachtgever aanvaardt dat levering of uitvoering van meerwerk van invloed kan zijn op leveringstermijnen, doorlooptijd.

3.4. Jaarlijks is Blue Chili gerechtigd voor haar producten en diensten de prijzen en tarieven te verhogen. Voor duurovereenkomsten geldt dat als de verhoging meer is dan tien (10) procent is ten opzichte van het voorgaande jaar, opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst op te zeggen.

3.5. Bij ontwikkeling van zaken en/of programmatuur (en de eventuele implementatie daarvan) dient 50% (vijftig percent) van het totale factuurbedrag bij vooruitbetaling te worden voldaan. Na ontvangst van de betaling kunnen de werkzaamheden aanvangen. Het resterende bedrag dient bij oplevering te zijn voldaan na acceptatie conform Artikel 5 als acceptatie is overeengekomen, doch voor live-gang, of als acceptatie niet is overeengekomen na ingebruikname door opdrachtgever.

3.6. Alle facturen dienen door opdrachtgever betaald te worden binnen 15 (vijftien) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is opdrachtgever -nadat deze door Blue Chili is aangemaand waarbij opdrachtgever een redelijke termijn gegund is om alsnog te betalen- in gebreke, en heeft dit tot gevolg dat ook alle niet vervallen facturen terstond opeisbaar worden. Opdrachtgever is bovendien, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de geldende wettelijke rente per maand over het factuurbedrag aan Blue Chili verschuldigd. Dit alles onder voorbehoud van het recht van Blue Chili om eventueel aanvullende schadevergoeding(en) van opdrachtgever te vorderen.

3.7. Eventuele reclames op grond van vermeend onjuiste facturen of (vermeende) gebreken in de nakoming van de overeenkomst dienen schriftelijk binnen tien (10) dagen na factuurdatum respectievelijk uitvoering door Blue Chili te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het recht op reclame op de betreffende factuur vervalt.

3.8. Indien en voorzover de overeenkomst het karakter heeft van een duurovereenkomst (hosting en/of onderhoudsovereenkomsten) factureert Blue Chili deze jaarlijks vooruit, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen is.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op ontwikkelde zaken en/of programmatuur behoren toe aan Blue Chili. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een onmiddellijk herroepbare, niet-exclusieve licentie om de zaken en/of programmatuur te mogen aanwenden voor het doel, welk doel ook kenbaar was voor Blue Chili tijdens totstandkoming van de overeenkomst, waarvoor Blue Chili de zaken en/of programmatuur heeft ontwikkeld. In de overeenkomst kan Blue Chili nadere voorwaarden stellen ten aanzien van de omvang van het gebruiksrecht, zoals maximering van het aantal gebruikers en dergelijke.

4.2. Het is opdrachtgever nimmer toegestaan de ontwikkelde zaken en/of programmatuur aan derden in gebruik te geven danwel ter inzage te geven (daaronder mede begrepen het elders hosten van de programmatuur dan bij Blue Chili), tenzij Blue Chili hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
4.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen aan te brengen aan de zaken en/of programmatuur, tenzij Blue Chili hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

4.4. Iedere vorm van inbreuk door of namens opdrachtgever op de in dit artikel vastgelegde gebruiksrechten geeft Blue Chili het recht de desbetreffende overeenkomst onverwijld en zonder rechterlijke tussenkomst middels schriftelijke mededeling aan opdrachtgever te herroepen en/of ontbinden zonder dat Blue Chili tot enige schadevergoeding gehouden kan worden door opdrachtgever, onverminderd het recht van Blue Chili om schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

4.5. Indien en voorzover Blue Chili van opdrachtgever in het kader van te verrichten werkzaamheden werken ter beschikking gesteld krijgt, garandeert opdrachtgever te dierzake dat opdrachtgever het intellectueel eigendomsrecht heeft, althans een zodanige licentie op de werken heeft verworven dat het Blue Chili in het kader van de overeenkomst is toegestaan handelingen met betrekking tot deze werken te verrichten. Opdrachtnemer vrijwaart Blue Chili van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op inbreuken op intellectuele eigendomsrechten als hiervoor bedoeld.

Artikel 5. Acceptatie, acceptatietest en garantie

5.1. Indien partijen overeenkomen dat opdrachtgever na oplevering een acceptatietest zal uitvoeren, dan vindt die acceptatietest binnen tien (10) werkdagen na de datum oplevering plaats. De acceptatietest heeft tot doel vast te stellen dat het door Blue Chili opgeleverde voldoet aan de (functionele) specificaties.

5.2. De acceptatietest kan betrekking hebben op programmatuur, grafische ontwerpen (designs), diensten en documentatie, hierna te noemen het onderwerp van acceptatie. De integrale acceptatie vindt plaats door ondertekening van het acceptatieformulier zoals dat door Blue Chili verstrekt wordt.

5.3. Tijdens de acceptatietest zal Blue Chili opdrachtgever op diens verzoek tegen haar dan geldende tarieven assisteren.

5.4. Bij niet-acceptatie stuurt opdrachtgever Blue Chili binnen vijf (5) werkdagen nadat de acceptatietest heeft plaatsgevonden een verslag van de acceptatietest toe. In dit verslag zullen de eventueel geconstateerde gebreken worden vastgelegd en zal worden aangegeven of het geheel goed functioneert.

5.5. Mocht Blue Chili na afloop van de in dit artikel onder lid 1 genoemde termijn daarbij opgeteld de in voorgaande lid genoemde termijn de resultaten van de acceptatietest niet hebben ontvangen, dan zal Blue Chili het opgeleverde als geaccepteerd beschouwen.

5.6. Kleine gebreken, waartoe worden gerekend gebreken die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname redelijkerwijze niet in de weg staan, zullen geen reden tot onthouding van de acceptatie zijn.

5.7. Indien en voorzover mogelijk zal Blue Chili na ontvangst van het in dit artikel bedoelde verslag naar beste vermogen de in dat verslag vastgelegde gebreken verhelpen. Indien de overeenkomst op basis van ‘fixed price’ is aangegaan, geschiedt dit herstel kosteloos in alle andere gevallen worden deze werkzaamheden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Nadat Blue Chili de gebreken heeft verholpen is opdrachtgever gerechtigd na opvolgende oplevering het opgeleverde opnieuw te onderwerpen aan een acceptatietest als in dit artikel bedoeld.

5.8. Indien het opgeleverde door opdrachtgever wordt geaccepteerd, zal de datum waarop het acceptatieformulier is ondertekend, gelden als de datum van acceptatie.

5.9. Indien opdrachtgever het opgeleverde voor acceptatie in gebruik neemt, geldt de datum van oplevering, of indien eerder, ingebruikname als datum van acceptatie.

5.10. Na integrale acceptatie door opdrachtgever zal Blue Chili het onderwerp van acceptatie bedrijfsklaar opleveren, daaronder begrepen het live zetten van eventuele programmatuur. Dit laatste indien en voorzover overeengekomen.

5.11. Middels het ondertekenen van het acceptatieformulier verleent opdrachtgever décharge aan Blue Chili inzake de werkzaamheden welke aan de acceptatie vooraf gingen en accepteert opdrachtgever het geleverde “as is”. Gebreken –zijnde onvolkomenheden die het geleverde ingevolge de (functionele) specificaties en/of offerte niet had mogen bezitten- die zich binnen drie weken na acceptatie openbaren, zullen –indien en voorzover er sprake was van een overeenkomst op basis van “fixed price”- kosteloos worden gerepareerd.

5.12. Blue Chili garandeert niet dat de programmatuur zonder gebreken zal werken en dat alle gebreken kunnen worden opgelost of verbeterd. Echter, Blue Chili zal zich tot als een goed leverancier betaamt inspannen de gebreken te verhelpen en/of verbeteren. Indien Partijen voorzien dat dit laatste niet zal slagen treden Partijen in overleg om in samenspraak een work-around aan te brengen.

Artikel 6. Beveiliging, geheimhouding en eventuele verwerking van persoonsgegevens

6.1. Informatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als zodanig door de ene partij is aangemerkt danwel de andere partij anderszins weet of kan vermoeden dat informatie vertrouwelijk is.

6.2. Partijen, en de personeelsleden van partijen, zullen vertrouwelijke informatie die is verkregen of ter beschikking gesteld door de andere partij uitsluitend gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en deze niet direct of indirect aan derden verstrekken, of hiertoe toestemming geven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Partijen, hieronder ook begrepen de personeelsleden van partijen, zullen voorts alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking.

6.3. Het gestelde in dit artikel geldt niet indien een partij vertrouwelijke informatie krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van overheidswege openbaar dient te maken.

6.4. Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang (kunnen) verkrijgen tot de diensten en gegevens.  Blue Chili zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade die opdrachtgever lijdt doordat derden ongeautoriseerd of onwettig gebruik maken van geleverde zaken, programmatuur en/of dienst(en).

6.5. Opdrachtgever zal ook na beëindiging van de overeenkomst alle vertrouwelijke informatie, of informatie waarvan zij kan of zou kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk is, tegenover derden geheim houden. Voorts draagt opdrachtgever er zorg voor dat de hierboven bedoelde vertrouwelijke informatie onverwijld na beëindiging vernietigd wordt. Op eerste verzoek van Blue Chili toont opdrachtgever aan dat dit daadwerkelijk gebeurd is.

6.6. Hetgeen hierboven is bepaald in dit artikel, is van overeenkomstige toepassing op de periode van voor de totstandkoming van de overeenkomst.

6.7. Partijen verplichten zich over en weer conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens te handelen. In het kader van de wet als hiervoor genoemd wordt Blue Chili gekwalificeerd als bewerker en opdrachtgever als verantwoordelijke.

6.8. Blue Chili zal in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van Afnemer persoonsgegevens verwerken, waarbij het Blue Chili niet is toegestaan de van opdrachtgever verkregen persoonsgegevens voor eigen doeleinden, anders dan overeengekomen, te verwerken en/of aan derden te verstrekken.

6.9. Blue Chili zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen, in stand houden en zonodig aanpassen om de persoonsgegevens van Opdrachtgever te beveiligen om onrechtmatige verwerking te voorkomen.

6.10. Op eerste verzoek van opdrachtgever werkt Blue Chili mee aan een onafhankelijke audit zodat opdrachtgever zich een beeld kan vormen over de door Blue Chili genomen maatregelen zoals in voorgaande lid omschreven. De eventuele kosten hiervoor zijn voor rekening van opdrachtgever.

6.11. Opdrachtgever vrijwaart Blue Chili voor alle aanspraken van derden of van overheidsinstanties belast met de uitvoering van de controle op nalevering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens inzake inbreuken op die wet als hiervoor genoemd, alsmede daaronder begrepen de daar uit voortvloeiende kosten.

Artikel 7. Overdracht rechten en verplichtingen, onderaanneming

7.1. Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen, zonder dat voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Blue Chili. De toestemming als hiervoor bedoeld kan niet door Blue Chili niet op onredelijke gronden worden geweigerd.

7.2. Blue Chili is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden, ongeacht of dat geschiedt op grond van onderaanneming of inhuur van personeel.

7.3. Blue Chili is gerechtigd om alle in het kader van de overeenkomst verworven rechten en plichten zonder enige aanvullende beperking aan derden over te dragen. Zij informeert opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk.

Artikel 8. Toerekenbare tekortkoming en niet-toerekenbare tekortkoming

8.1. De totale aansprakelijkheid van Blue Chili wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe vermogensschade tot:
a. maximaal het bedrag van door Blue Chili van opdrachtgever ontvangen bedragen exclusief BTW, welke bedragen door Blue Chili in rekening gebracht zijn in verband met de uitvoering van werkzaamheden door Blue Chili ingevolge de overeenkomst;
b. of -indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is- tot het bedrag exclusief BTW dat maximaal in de drie (3) maanden voorafgaande aan de schadegebeurtenis ingevolge die duurovereenkomst door Blue Chili van opdrachtgever is ontvangen inzake die overeenkomst. Onder duurovereenkomst wordt onder andere verstaan overeenkomsten inzake hosting- en onderhoudsovereenkomsten.

8.2. Onder directe vermogensschade als bedoeld in voorgaande artikel wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Blue Chili aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt nochtans niet vergoed indien de desbetreffende overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt of is ontbonden;
b. redelijke kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak en de schadeomvang, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

8.3. De aansprakelijkheid van Blue Chili als in voorgaande artikelen bedoeld is beperkt tot nihil indien en voorzover opdrachtgever niet kan aantonen er alles aan gedaan te hebben de schade te beperken.

8.4. Aansprakelijkheid van Blue Chili voor alle andere vormen van schade dan die gemeld in bovenstaand artikel is uitgesloten, waaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verminking of verlies van gegevensbestanden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Blue Chili voorgeschreven (derde)leveranciers, schade verband houdende met (extra) inzet van personeel van opdrachtgever en schade inzake buitencontractuele aansprakelijkheid.

8.5. De beperkingen van de aansprakelijkheid van Blue Chili zoals in dit artikel zijn uiteengezet vervallen indien en voorzover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Blue Chili.

8.6. Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding is telkens, dat de schadelijdende partij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt bij de schadeveroorzakende partij.

8.7. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Blue Chili vervalt door het enkele verloop van drie (3) maanden na het ontstaan daarvan.

8.8. Blue Chili is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen. Indien Blue Chili zich jegens opdrachtgever op overmacht beroept, zal Blue Chili de opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, evenwel binnen een redelijke termijn, schriftelijk in kennis stellen.

8.9. Onder een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) voor Blue Chili wordt in elk geval begrepen het niet naar behoren kunnen nakomen door Blue Chili van haar verplichtingen ten gevolge van gebrek aan personeel, (langdurige) ziekte van haar personeel, stakingen, verkeersstremmingen, stroomstoringen, verlate aanlevering van zaken en/of diensten, zulks ongeacht of deze omstandigheid gelegen is of plaatsvindt bij Blue Chili zelf of bij haar leverancier(s), ongeschiktheid van materialen, programmatuur en/of apparatuur waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Blue Chili door opdrachtgever is voorgeschreven.

8.10. Indien een overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd en opdrachtgever Blue Chili schriftelijk in gebreke heeft gesteld, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst middels een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat Blue Chili tot enige schadevergoeding is gehouden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd wordt alsdan pro rato afgerekend. Voor vaststelling van wat reeds gepresteerd is, prevaleren de urenstaten uit het tijdschrijfsysteem van Blue Chili.

Artikel 9. Looptijd, beëindiging en opschorting

9.1. Een overeenkomst vangt aan op het moment dat partijen ingevolge Artikel 1 een overeenkomst zijn aangegaan, tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Indien en voorzover de overeenkomst of gedeelten daarvan zijn te kwalificeren als een duurovereenkomst, daaronder mede begrepen hosting en onderhoudsovereenkomsten gelden de bepalingen  9.2 tot en met 9.5 voor die overeenkomst. In alle andere gevallen eindigt de overeenkomst als partijen alle prestaties over en weer verricht hebben, dit laatste behoudens de geldigheid van bepalingen die ingevolge hun aard een voortdurende karakter hebben zoals bedoeld in bepaling 9.11.

9.2. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals daarin is vermeld.

9.3. Indien in de overeenkomst geen looptijd is overeengekomen, geldt deze als aangegaan voor één (1) jaar, tenzij de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. In dat laatste geval blijkt uit de overeenkomst zelf wanneer deze eindigt.

9.4. Na ommekomst van de (initiële) looptijd van de overeenkomst wordt de overeenkomst verlengd voor een periode gelijk aan de initiële looptijd tenzij deze eindigt doordat de opdrachtgever deze schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen tegen het einde van de looptijd.

9.5. Indien overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, is opdrachtgever gerechtigd deze op te zeggen door middel van een aangetekend schrijven, gericht aan Blue Chili en met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen tegen het eind van een kalenderjaar. Opzegging kan niet eerder dan nadat de overeenkomst tenminste één (1) jaar heeft geduurd.

9.6. Blue Chili is onverlet hetgeen in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:
a. indien opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet ter zake van één of meer van zijn verplichtingen en/of nakoming onmogelijk is;
b. indien voor Blue Chili aannemelijk is dat opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan haar verplichtingen te voldoen;
c. indien opdrachtgever surséance heeft aangevraagd, in de situatie van surséance verkeert, faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming dan wel zijn activiteiten staakt of op enigerlei wijze insolvabel blijkt;
d. indien Blue Chili door de samenwerking met opdrachtgever imagoschade leidt danwel een verdere samenwerking met opdrachtgever tot voorzienbare imagoschade van Blue Chili zal leiden.

9.7. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is Blue Chili nimmer tot welke vorm van schadevergoeding ook gehouden. Opdrachtgever is gehouden Blue Chili te vrijwaren van, en schadeloos te stellen ter zake vorderingen van derden die door of in verband met de ontbinding als in dit artikel bedoeld mochten ontstaan.

9.8. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is opdrachtgever gehouden alle reeds door Blue Chili gemaakte kosten terstond te vergoeden, onverminderd het recht van Blue Chili om volledige schadevergoeding te vorderen.

9.9. Indien partijen op het moment van ontbinding van een overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering daarvan hebben verricht en ontvangen, dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
 
9.10. In geval van een beëindiging van de (duur)overeenkomst door opdrachtgever als bedoeld in dit artikel, treden partijen terstond in overleg omtrent de overdracht van onderhoud, gegevensbestanden en/of andere, nader af te stemmen zaken, zulks in het kader van de continuïteit van de bedrijfsvoering van opdrachtgever.

9.11. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de opdracht voort te duren, blijven bestaan. De beëindiging van de opdracht ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Artikel 10. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en overige bepalingen

10.1. Op alle offertes, overeenkomsten en uit overeenkomsten voortvloeiende overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam.

10.3. Bovendien kunnen partijen  zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de daartoe bevoegde arrondissementsrechtbank om te oordelen in kort geding, of zich te wenden tot de daartoe bevoegde Arrondissementsrechtbank voor het nemen van conservatoire maatregelen.

10.4. Waar in onderhavige voorwaarden gesproken wordt over “schriftelijk”, gelden elektronische berichten als e-mail en fax ook als schriftelijk. Tenzij er wordt gesproken over een aangetekend schrijven, in dat geval wordt ook daadwerkelijk een aangetekend schrijven per post bedoeld.

Artikel 11. Overige bepalingen inzake hosting

11.1. Indien opdrachtgever met Blue Chili een overeenkomst inzake hosting aangaat gelden de voorwaarden van dit artikel.

11.2. Opdrachtgever zal in het kader van het afnemen van de hosting handelen als een professionele gebruiker en in dat kader in ieder geval:
a. geen onoordeelkundig, ongeautoriseerd, onwettig of onoorbaar gebruik of gebruik niet overeenkomstig het gebruiksdoel maken van de hosting van Blue Chili;
b. geen data op de servers van Blue Chili plaatsen die in strijd zijn met de rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, van Blue Chili of derden;
c. een inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Blue Chili of derden;
d. geen virussen verspreiden;
f. derden niet toestaan gebruik te maken van de hosting zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blue Chili;
g. de hosting, inclusief programmatuur, niet nader inrichten c.q. parametriseren zodanig dat de systeembelasting substantieel groter wordt of de stabiliteit van de functionaliteit lager wordt;
h. geen verstoring van het functioneren van ICT-infrastructuur van Blue Chili, infrastructuur van derden en/of koppelingen tussen infrastructuren door (de inhoud of intensiteit van) het dataverkeer of door het handelen en/of nalaten van opdrachtgever veroorzaken.

11.3. Indien en voorzover de hosting-omgeving onderwerp wordt van onderzoek door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar, bijvoorbeeld in het kader van wetgeving inzake dataretentie, worden de kosten welke Blue Chili daarvoor maakt in alle redelijkheid in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

11.4. Indien en voorzover Blue Chili wordt aangesproken door derden waarbij Blue Chili aansprakelijk wordt gehouden voor inbreuken, daar onder mede begrepen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van materialen welke door opdrachtgever zelf op de hosting-omgeving is geplaatst, vrijwaart opdrachtgever Blue Chili te dierzake. Indien en voorzover opdrachtgever na een melding inzake deze inbreuken geen gehoor geeft –en Blue Chili ingevolge het vigerende recht de verplichting heeft de inbreukmakende situatie ongedaan te maken- heeft zij het recht dit ook daadwerkelijk te doen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Voorts stemt opdrachtgever er mee in dat haar gegevens (persoons- en/of bedrijfsgegevens) inzake een inbreuk als hiervoor bedoeld aan de derde als hiervoor bedoeld verstrekt worden.

11.5. De dienstverlening inzake hosting wordt geleverd conform de tussen partijen afgesproken Service Level Agreement (SLA). Bij gebreke waarvan wordt de hosting zodanig geleverd dat Blue Chili zich zal inspannen, zonder dat daar rechten aan ontleend kunnen worden, dat de hostingomgeving welke onderdeel uitmaakt van de overeenkomst ten minste 95% beschikbaar is per jaar.

11.6. Backups van de programmatuur en/of database worden alleen gemaakt door Blue Chili indien en voorzover dit is overeengekomen. In zulks geval worden deze backups conform  Service Level Agreement (SLA) gemaakt.

Artikel 12. Overige bepalingen inzake e-mailmarketing

12.1. Indien opdrachtgever een overeenkomst inzake het versturen van elektronische berichten, daaronder mede begrepen doch niet uitsluitend e-mailberichten en SMS berichten aangaat, of Blue Chili opdrachtgever programmatuur ter beschikking stelt die het opdrachtgever zelf in staat stelt berichten als hiervoor bedoeld te versturen gelden de navolgende leden in dit artikel.

12.2. Opdrachtgever vrijwaart Blue Chili voor alle aanspraken van derden inzake relevante wetgeving (bijvoorbeeld de Telecommunicatiewet) en ongeoorloofd benaderen van de ontvangers, ongeacht of Blue Chili de berichten voor opdrachtgever verstuurt of dat de opdrachtgever via een door Blue Chili ter beschikking gestelde hosting-omgeving en/of programmatuur verstuurt.

12.3. Opdrachtgever verklaart dat de ontvangers van de elektronische berichten als hiervoor bedoeld, toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van de berichten als hiervoor bedoeld. Indien en voorzover de eventuele toestemming onderwerp van onderzoek is welk onderzoek is geïnitieerd door bevoegd gezag dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Blue Chili in deze. Voorts behoudt Blue Chili zich het recht voor de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, als er naar mening van Blue Chili sprake is van oneigenlijk gebruik, althans, als er sprake is van handelen dat in stijd is met de eerste zin van dit artikel.

###

U kunt deze pagina ook downloaden in pdf-formaat
 


Algemene Voorwaarden | Contact | KvK Rotterdam 24336185 | BTW NL 1366.37.206.B.01 | Bankrekening 9321739